نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پور، ارین قلی طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان [دوره 16، شماره 1، 1382]

ت

ح

 • حاکی، کاظم مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • حقیقی، دکتر محمد وفاداری خدمت : اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری [دوره 16، شماره 1، 1382]

خ

 • خدامرادی، دکتر سعید کاربردی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات [دوره 16، شماره 1، 1382]

ر

ز

س

 • سانکار، دکتر مدل نوین ارزیابی تاثیر تحولات تکنولوژی بر ارزش های کاری [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سجادیان، محمد استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • سروش، فریبا خالقی مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سلمانی، دکتر داود کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد و بهره وری سازمان ها [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سیما، غلامرضا خوش مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سهرابی، دکتر بابک به کارگیری الگوریتم SA ( Simulated Annealing ) برای تعویض پیش گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • سوخکیان، دکتر محمدعلی استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه [دوره 16، شماره 2، 1382]

ش

 • شهیدی، دکتر محمد نقی مدل نوین ارزیابی تاثیر تحولات تکنولوژی بر ارزش های کاری [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • شهریاری، سلطانعلی تحلیل پوششی داده ها و روش نوین IEP /AHP جهت رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیرنده [دوره 16، شماره 1، 1382]

ص

 • صارمی، دکتر محمود تحلیل پوششی داده ها و روش نوین IEP /AHP جهت رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیرنده [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • صفری، حسین مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]

ط

ع

 • عباسی، دکتر مسعود طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد سیستم بانکی در سرفصل فروش اقساطی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • عطایی، عبداله بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری از طریق مدل برنامه ریزی خطی [دوره 16، شماره 1، 1382]

ف

ک

 • کرمی، مسعود نقدی بر فلسفه های بازاریابی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • کریمیان، دکتر محمدوزین ارزیابی ساختار قانونی سازمان دادگستری ج . ا. ا. در بخش دادگاه های عمومی – حقوقی - جزایی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • کیماسی، مسعود وفاداری خدمت : اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری [دوره 16، شماره 1، 1382]

م

 • مانیان، دکتر امیر بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی و ب بعنوان ابزاری در واحد بازاریابی شرکت های تجاری ایران [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • مجتهد، دکتر داود مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • محسنی، منوچهر طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • محمدی، حمید گل بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی و ب بعنوان ابزاری در واحد بازاریابی شرکت های تجاری ایران [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • محمدیان، ایوب مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • مدرس، دکتر محمد کاربردی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • مصلحی، عادل مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • مقیمی، دکتر سیدمحمد ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • مقیمی، دکتر سید محمد وفاداری خدمت : اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • مهدوی، دکتر عبدالمحمد مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • موغلی، دکتر علیرضا طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمان های اداری ایران [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • مومنی، دکتر منصور بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری از طریق مدل برنامه ریزی خطی [دوره 16، شماره 1، 1382]

ن