نویسنده = جوادین، دکتر سید رضا سید
تعداد مقالات: 3
1. استراتژی بازاریابی هوشمند

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

دکتر سید رضا سید جوادین؛ هاشم آقا زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی


2. جبران خدمات

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

دکتر سید رضا سید جوادین


3. تأثیر جبران خدمات در نگهداری نیروی انسانی

دوره 26، شماره 0، پاییز 1373

دکتر سید رضا سید جوادین