نویسنده = زاده، پیام حنفی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های ایران

دوره 21، شماره 2، بهار 1387

پیام حنفی زاده؛ ، محسن خدابخشی؛ محمد رضا حنفی زاده