نویسنده = فیروزیان، محمود
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان

دوره 21، شماره 2، بهار 1387

محمود فیروزیان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ سیدیحیی سیددانش


2. دیدگاه ابن خلدون پیرامون دولتها

9-10، شماره 0، پاییز 1369

محمود فیروزیان