نویسنده = دستجردی، داوود کریمی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات متعارض شاخص‌های فنی محصول بر خواسته‌های مشتری (کاربرد MODM در QFD)

دوره 21، شماره 4، تابستان 1387

داوود کریمی دستجردی؛ کیخسرو یاکیده