دوره و شماره: دوره 17، شماره 0 - شماره پیاپی 1199، تابستان 1371 
13. معرفی کتاب : فروشنده یک دقیقه ای

دکتر اسپنسر جانسون؛ لاری ویلسون؛ فریال موسوی؛ کامیار طریقی


14. از تازه های انتشار : مجله بررسی های حسابداری

انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی