دوره و شماره: دوره 55، شماره 0 - شماره پیاپی 1411، زمستان 1380 
2. مدیریت دولتی و اعتماد عمومی

دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد