دوره و شماره: 35 و 36، شماره 0 - شماره پیاپی 1000120، زمستان 1375 
5. پژوهشی درباره شبکه توزیع صنعتی ایران

دکتر علی نقی مصلح شیرازی؛ احمد طالبی زاده


6. کاربرد مدل شش وجهی در ارزیابی جو سازمانی

دکتر مهدی جمشیدیان؛ دکتر رحمان خوش اخلاق؛ مهندس مرتضی قیاسیان