دوره و شماره: 35 و 36، شماره 0 - شماره پیاپی 1000120، دی 1375 
پژوهشی درباره شبکه توزیع صنعتی ایران

دکتر علی نقی مصلح شیرازی؛ احمد طالبی زاده


کاربرد مدل شش وجهی در ارزیابی جو سازمانی

دکتر مهدی جمشیدیان؛ دکتر رحمان خوش اخلاق؛ مهندس مرتضی قیاسیان