نویسنده = حسین صفری
توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

دوره 19، شماره 3، شهریور 1385

احمد جعفر نژاد؛ حسین صفری


مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

حسین صفری؛ غلامرضا خوش سیما؛ ایوب محمدیان؛ عادل مصلحی؛ کاظم حاکی؛ عماد فرازمند؛ علیرضا تمیزی


به سوی دولت الکترونیک: برنامه ای برای ایران

دوره 55، شماره 0، دی 1380

دکتر فریدون قاسم زاده؛ حسین صفری