نویسنده = دکتر حسن میرزایی اهرنجانی
تعداد مقالات: 9
3. تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

دوره 53، شماره 0، تابستان 1380

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمد حسین لطیفی


4. مهارت و هنر خوب گوش دادن (2)

دوره 25، شماره 0، تابستان 1373

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


5. تاملی بر واژه های تخصصی (3)

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


6. پژوهشهای کاربردی(2)

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


7. تأملی بر واژه های تخصصی (2)

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


8. پژوهش های کاربردی (1)

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


9. تأملی بر واژه های تخصصی (1)

دوره 16، شماره 0، بهار 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی