نویسنده = دکتر حسن میرزایی اهرنجانی
ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت های بنیادین تئوری های مدیریت

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ مجتبی امیری


تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

دوره 53، شماره 0، تیر 1380

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمد حسین لطیفی


مهارت و هنر خوب گوش دادن (2)

دوره 25، شماره 0، تیر 1373

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


پژوهشهای کاربردی(2)

دوره 18، شماره 0، مهر 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


تاملی بر واژه های تخصصی (3)

دوره 18، شماره 0، مهر 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


پژوهش های کاربردی (1)

دوره 17، شماره 0، تیر 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


تأملی بر واژه های تخصصی (2)

دوره 17، شماره 0، تیر 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


تأملی بر واژه های تخصصی (1)

دوره 16، شماره 0، فروردین 1371

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی