کلیدواژه‌ها = کارایی
ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت ارزیابی پالایشگاه‌های نفت کشور

دوره 21، شماره 4، شهریور 1387

محمدرضا مهرگان؛ امین کامیاب مقدس؛ عالیه کاظمی