کلیدواژه‌ها = رهبری
طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان

دوره 21، شماره 2، خرداد 1387

محمود فیروزیان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ سیدیحیی سیددانش


رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی


رهبری مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی


سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تیر 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی