نویسنده = مهرگان، دکتر محمد رضا
تعداد مقالات: 4
2. طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی

دوره 17، شماره 3، تابستان 1383

دکتر محمد رضا مهرگان؛ دکتر محمدرضا زالی


4. استفاده از مدل کانو در تعیین امتیاز کیفیت شرکت های صنعتی

دوره 56، شماره 0، بهار 1381

دکتر محمد رضا مهرگان؛ مهرداد قاسمی