دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 1794، پاییز 1386 (77)