دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 1739، شهریور 1386 (76) 
استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

امیر مانیان؛ محمد موسی‌خانی؛ محمدکاظم حاکی؛ کاوه سنگتراشها؛ علی فاخر؛ بدیل پهلوان