طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهر نجانی؛ منوچهر محسنی؛ ارین قلی پور


تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

دوره 16، شماره 2، مهر 1382

دکتر فرج اله رهنورد؛ خانم ایران رادمنش


بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب وکارهای مخاطره آمیز کار آفرینانه

دوره 18، شماره 1، فروردین 1384

غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ مهدی بیگدلو


بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم

دوره 17، شماره 1، فروردین 1383

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی


نقدی بر فلسفه های بازاریابی

دوره 16، شماره 1، تیر 1382

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ هاشم آقازاده؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود کرمی


اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM

دوره 17، شماره 5، دی 1383

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ مهندس میکائیل برقی؛ دکتر عزت اله اصغری ز اده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ رضا قربانی


بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

دوره 18، شماره 2، تیر 1384

محمد سعید تسلیمی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ مهران عمادی اندانی؛ میکائیل برقی


ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت های بنیادین تئوری های مدیریت

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ مجتبی امیری


تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

دوره 45، شماره 0، تیر 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


بسوی بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر محمد سعید تسلیمی


مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی

دوره 49، شماره 0، تیر 1379

دکتر عزیزا... معماریانی؛ محمد علی پروین روحانی


رفتار شناسی از مدیران برجسته در دستگاه های اجرایی کشور و ارائه الگوی بومی

دوره 50، شماره 0، مهر 1379

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ زین العابدین رحمانی


مؤلفه های کلیدی توسعه مدیریت

دوره 52، شماره 0، فروردین 1380

دکتر محمد ابراهیم سنجقی


تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

دوره 53، شماره 0، تیر 1380

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمد حسین لطیفی


مدیریت اسلامی

دوره 4، شماره 0، فروردین 1368

دکتر علی اکبر افجه


مدیریت اسلامی(3)

دوره 5، شماره 0، تیر 1368

حجة الاسلام ری شهری