نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی الکترونیک بررسی معیارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی کشور های عضو کنفرانس اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1383]

ا

 • اثر بخش اهرم های موفقیت باز مهندسی فرایندها با تاکید بر فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ارزیابی عملکرد الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • استراتژی بازاریابی هوشمند استراتژی بازاریابی هوشمند [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • اقدام پژوهی مدل فرایند – رفتار گرای نوین برای طراحی سیستم های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • الگوریتم الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • الگوریتم فلوید وارشال – طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • انتخاب انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • انتخاب مدیر عالی انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • انطباق راهبردی ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • اهداف راهبردی بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • اولویت بندی انتخاب راهبردی اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM [دوره 17، شماره 5، 1383]

ب

 • بازاریای استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • بازاریابی الکترونیکی ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • بازاریابی خدمات بانکی شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • بازارهای الکترونیکی ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • بازمهندسی فرایندهای سازمانی اهرم های موفقیت باز مهندسی فرایندها با تاکید بر فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • بانکداری شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • بخش عمومی الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • برنامه ریزی آرمانی ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • برنامه ریزی خطی چند هدفه ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • برنامه ریزی فناوری اطلاعات ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • بهبود سازمانی بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم [دوره 17، شماره 1، 1383]

پ

 • پاسخگویی بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • پذیرش فناوری توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • پیش بینی تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی [دوره 17، شماره 1، 1383]

ت

 • تابع مطلوبیت طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • تجارت درون گروهی بررسی معیارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی کشور های عضو کنفرانس اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • تحقیقات و فناوری طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • تحقیق و توسعه طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • تحلیل پوششی داده ها طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • تحلیل پوششی داده ها تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • تحلیل پوششی داده های تصادفی تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • تحلیل پوششی داده های چند هدفه ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • تحول سازمانی بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • تخصیص اعتبار معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • تخلفات اداری بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • ترانزیت هوایی تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • تصمیم گیری چند معیاره اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • تصمیم گیری چند معیاره تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • تفویض اختیار معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • تکنیک فاصله از گزینه ایده ال تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • تمرکز معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • توانمندی بازاریابی الکترونیکی ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • توانمندی بازاریابی الکترونیکی ماتریس ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • توسعه ی نظریه نظریه پردازی در مدیریت ارزیابی سهم تئوریک مطالعات سازمانی [دوره 17، شماره 4، 1383]

ج

 • جامعه مدنی بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1383]

ح

 • حکمرانی خوب تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت [دوره 17، شماره 5، 1383]

خ

 • خاص گرایان استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • خود پرداز بانکی شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی [دوره 17، شماره 5، 1383]

د

 • دانش نوآورانه استراتژی بازاریابی هوشمند [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • دیدگاه بازار محور استراتژی بازاریابی هوشمند [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • دیده گاه منبع محور استراتژی بازاریابی هوشمند [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • دولت الکترونیک طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • دولت تسهیل گر تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • دولت دموکراتیک تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت [دوره 17، شماره 5، 1383]

ر

 • راهبرد پژوهش- نظریه نظریه پردازی در مدیریت ارزیابی سهم تئوریک مطالعات سازمانی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • راهبرد نظریه-پژوهش نظریه پردازی در مدیریت ارزیابی سهم تئوریک مطالعات سازمانی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • رزیابی عملکرد طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • رفتارگرایی مدل فرایند – رفتار گرای نوین برای طراحی سیستم های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • رویکرد اقتضایی نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای [دوره 17، شماره 4، 1383]

س

 • سازمان رسانه ای نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • سازمان کنفرانس اسلامی بررسی معیارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی کشور های عضو کنفرانس اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • سازمان های محلی بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • سیستم های اطلاعاتی بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • سیستم های اطلاعات راهبردی بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • سیستم های پشتیبان تصمیم طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • سیستم های خودپرداز شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • سیستمهای فناوری اطلاعات ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • سطح کاربری مدل فرایند – رفتار گرای نوین برای طراحی سیستم های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • سهم نظریه نظریه پردازی در مدیریت ارزیابی سهم تئوریک مطالعات سازمانی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • سهولت استفاده ادراک شده توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • سودمندی ادراک شده توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور [دوره 17، شماره 5، 1383]

ط

ع

 • عام گرایان استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • عدم تمرکز معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • عضو هیات علمی بررسی تاثیر و ظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 17، شماره 3، 1383]

ف

 • فرایند توسعه محصول جدید استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • فرایند سیستمی الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • فرایندگرایی مدل فرایند – رفتار گرای نوین برای طراحی سیستم های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • فناوری اطلاعات ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • فناوری اطلاعات رهبری اهرم های موفقیت باز مهندسی فرایندها با تاکید بر فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی معیارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردی کشور های عضو کنفرانس اسلامی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات : نظریه پردازی در مدیریت دولتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • فناوری های خود خدمت شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • فناوری های مدرن بانکی شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • فن تحلیل سلسله مراتبی قطعی انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • فن تحلیل سلسه مراتبی فازی انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 17، شماره 3، 1383]

ک

 • کارایی بررسی تاثیر و ظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • کارایی تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • کارایی ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • کلینیک محلی بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • کلینیک محلی بهبود سیستم بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم [دوره 17، شماره 1، 1383]

گ

 • گروه آموزشی بررسی تاثیر و ظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 17، شماره 3، 1383]

م

 • مدیریت دولتی الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات : نظریه پردازی در مدیریت دولتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • مدیریت رسانه نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • مدیریت سیاسی نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • مدیریت فرایندها طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مدیریت فناوری اطلاعات ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • مدل انتخاب انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مدل تحلیل پوششی داده های آینده نگر تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • مدل چند سطحی طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مدل چند وسیله ایی طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مدل ریاضی - رایانه ای اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • مدلسازی ریاضی الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • مراکز تحقیقاتی دانشگاهی طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مراکز تحقیقاتی صنعتی طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مراکز تحقیقاتی مستقل و جوار صنعت طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مزیت رقابتی پایدار استراتژی بازاریابی هوشمند [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مشارکت مبتنی بر شراکت تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • مشکلات برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • مکانی یابی تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • موسسه اخلاقی نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • موضوعات پروژه ای استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • موضوعات راهبردی استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها [دوره 17، شماره 1، 1383]

ن

 • نظارت عمومی بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • نظام اداری بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • نظریه پردازی الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات : نظریه پردازی در مدیریت دولتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • نظریه پردازی نظریه پردازی در مدیریت ارزیابی سهم تئوریک مطالعات سازمانی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • نظریه شبکه طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • نظریه کارگزاری نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • نظریه میدان نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • نمودار سلسله مراتبی انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 17، شماره 3، 1383]

و

 • وزارت علوم طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • وظایف مدیران بررسی تاثیر و ظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 17، شماره 3، 1383]

ه

 • هاب تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • همکاری تعاملی تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت [دوره 17، شماره 5، 1383]