نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، جواد فیض ارایه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با تاکید بر یک پارچگی [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • آخوندی، علیرضا ارایه چارچوبی برای مکان‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی همراه با مطالعه موردی [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • آذر، آقای دکترعادل برگزاری جلسه دفاعیه دوره دکتری مدیریت [31و32، شماره 0، 1374]
 • آذر، دکتر عادل انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • آذر، دکتر عادل رویکردهای قطعی ریاضی د رتنظیم بودجه [31و32، شماره 0، 1374]
 • آذر، دکتر عادل طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی هزینه در سازمانهای دولتی کشور- رویکرد قطعی وفازی [35 و 36، شماره 0، 1375]
 • آذر، عادل کاربرد روش شبیه سازی در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری [دوره 15، شماره 0، 1370]
 • آذر، عادل کاربرد آمار استنباطی در علوم رفتاری و دامهای آن [دوره 17، شماره 0، 1371]
 • آذر، عادل برنامه ریزی اولویتی سیاستهای سرمایه گذاری در حمل و نقل [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • آذر، عادل تبیین آماری فرضیات در پژوهشهای مدیریتی – رفتاری [دوره 26، شماره 0، 1373]
 • آذر، عادل AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی [27و28، شماره 0، 1373]
 • آذربایجانی، دکتر کریم بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی [دوره 54، شماره 0، 1380]
 • آرای، دکتر مهرناز شهر ترغیب و آموزش خلاقیت در سازمان های پویا [37و38، شماره 0، 1376]
 • آغاز، عسل رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی) [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • آقاجانی، حسن علی تدوین مدل هماهنگی بین سازمانی برای سازمان های متولی ترانزیت در ایران [دوره 58، شماره 0، 1381]
 • آقاجانی، حسن علی معرفی پایان نامه : کاربرد برنامه ریزی خطی – مدل حمل و نقل – در بهینه سازی سیستم حمل ونقل [31و32، شماره 0، 1374]
 • آقازاده، هاشم نقدی بر فلسفه های بازاریابی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • آقازاده، هاشم ماهیت رقابت‌پذیری: نگاهی چند بعدی [دوره 20، شماره 2، 1386]

ا

ب

پ

 • پاریزی، دکتر مهدی ایران نژاد مسوولیت های اخلاقی و اجتماعی مدیریت [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • پیشداد، سارا سنجش کیفیت خدمات واحد فناوری اطلاعات همراه با مطالعه موردی در صنعت حمل و نقل [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • پهلوان، بدیل استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • پور، آرین قلی سبک رهبری عامل تعیین کننده ساختار سازمانی رسمی [دوره 53، شماره 0، 1380]
 • پور، آرین قلی جامعه شناسی مدیریت دولتی [دوره 57، شماره 0، 1381]
 • پور، آرین قلی هیدروکراسی یا بوروکراسی [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • پور، آرین قلی طراحی و تبیین مدل نهادی کردن برنامه‏های راهبردی جامعه از طریق رسانه‏های جمعی : مورد سند چشم انداز بیست ساله( ایران 1404) [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • پور، ارین قلی طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • پور، دکتر ابوالقاسم حکیمی کاربرد تئوری زنجیره های مارکوف در تصمیم گیری مدیریت [31و32، شماره 0، 1374]
 • پور، دکتر رحمت الله قلی تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • پور، دکتر رضا مدنی ترغیب و آموزش خلاقیت در سازمان های پویا [37و38، شماره 0، 1376]
 • پور، دکتر رضا مدنی سازمان خلاق و نوآور [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • پور، دکتر طهمورث حسنقلی بررسی عوامل موثر بر استقبال خرید از فروشگاههای الکترونیکی شهروند [دوره 58، شماره 0، 1381]
 • پور، دکتر عباس عباس مقایسه ی کارکرد های منابع انسانی دانشگاه با کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی [دوره 58، شماره 0، 1381]
 • پور، دکتر محمدجواد اصغر طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • پور، دکتر محمد جوادعاصمی نگرش رفتاری به مدیریت استراتژیک [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • پور، دکتر محمد جواد عاصمی طراحی و تبیین سیستمهای انتخاب و انتصاب مدیران در بخش اجرایی کشور با هدف بهبود مدیریت دولتی « خلاصه ای از رساله دکترا » [دوره 21، شماره 0، 1372]
 • پور، رضا اسماعیل بررسی اثرات اجرای نظام مدیریت مشارکت از طریق سیستم پیشنهادات کارکنان بر وضعیت سازمان ها (مورد بررسی در شرکت تولیدی قطعات خودرو ایران ) [دوره 49، شماره 0، 1379]
 • پور، طهمورث حسنقلی طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • پور، طهمورث حسنقلی طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • پور، طهمورث حسنقلی طراحی الگویی برای تبیین رفتار خریداران سازمانی در خرید محصولات رایانه‌ای- سخت افزار [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • پور، طهمورث حسنقلی ارتباط منطقی کار راهه و پرورش مدیریت [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • پور، علیرضا ایرج ارائه مدلی به منظور تعیین سیاست نگهداری اثربخش با رویکرد پویایی سیستم [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • پور، مجید اسماعیل طراحی الگویی برای تبیین رفتار خریداران سازمانی در خرید محصولات رایانه‌ای- سخت افزار [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • پور، محمد جواد عاصمی طرح تحقیقاتی برای سنجش عقاید و باورهای مدیران [دوره 13، شماره 0، 1370]
 • پور، مرضیه مختاری بررسی تاثیر و ظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • پوراشکاء، رضا اسماعیل بررسی نقش مدیریت عالی در سیستم مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) [دوره 25، شماره 0، 1373]
 • پورپاک، قاسم نقش سرمایه گذاری در خود کفایی صندوقهای بازنشستگی [دوره 15، شماره 0، 1370]
 • پورحسینی، سید جواد مطالعه تطبیقی اجزای تدوین بیانیه ماموریت شرکت‏های فناوری اطلاعات داخلی و خارجی [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • پورعزت، علی اصغر مدیریت دولیت و عدالت اجتماعی [دوره 55، شماره 0، 1380]

ت

ج

چ

 • چهارسوقی، سید کمال مقاومت کاربران در برابر سیستم‌های اطلاعاتی و راهبردهای افزایش سطح پذیرش [دوره 20، شماره 2، 1386]

ح

 • حاضر، دکتر منوچهر تصمیم گیری ابتکاری [دوره 17، شماره 0، 1371]
 • حاضر، دکتر منوچهر مطالعه موردی محک نظریه ها در عرصه عمل (5) [دوره 17، شماره 0، 1371]
 • حاضر، دکتر منوچهر ایده های نو در رهبری « هر کارمند ، یک رهبر » [دوره 16، شماره 0، 1371]
 • حاکی، کاظم مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • حاکی، محمدکاظم استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • حبیبی، معصومه مزیت رقابتی در شرکت‌های چندکسب و کاره و ویکرد رابطه ای [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • حجازی، رضوان برداشتی مدیریتی از اصل نبوت [دوره 13، شماره 0، 1370]
 • حجازی، یوسف بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • حیدری، علی استراتژی عملیات در محیط زنجیرة تأمین [دوره 18، شماره 3، 1384]
 • حیدری، نسترن حاجی بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • حسینی، دکتر سید حیدر رهبری و مدیریت در دانشگاه ها [دوره 47، شماره 0، 1378]
 • حسینی، دکتر سیدمحمد سید ارزیابی عملکرد حاصل از اجرای سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های تولیدی ایران [دوره 54، شماره 0، 1380]
 • حسینی، دکتر سید محمود برنامه ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی ایران [دوره 26، شماره 0، 1373]
 • حسینی، دکتر محمد سید برنامه ریزی اولویتی سیاستهای سرمایه گذاری در حمل و نقل [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • حسینی، سید محمد سید استراتژی توسعه محصول جدید رویکرد ها و یافته ها [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • حسینی، سید محمود نگاهی بر فرایند مدیریت استراتژیک [6و7، شماره 0، 1368]
 • حصار، مهدی منظری به‌کارگیری مدل ریاضی مناسب به‌منظور تخصیص اعتبارات عمرانی استانی فصول بودجه به شهرستان‌های استان خراسان [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • حضوری، محمد جواد تاثیرات فرهنگ بر شیوه اداره تعارضهای درون پرسنلی [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • حقیقی، دکتر محمد وفاداری خدمت : اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • حقیقی، دکتر محمد ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • حقیقی، دکتر محمد نقش بازاریابی بین مللی در روند توسعه صنعتی [دوره 8، شماره 0، 1369]
 • حقیقی، دکتر محمد برنامه های استراتژیک و جایگاه آن در سازمانهای صنعتی و تجاری [29 و 30، شماره 0، 1374]
 • حقیقی، دکتر محمد جایگاه کیفیت کالا در رشد و شکوفایی موسسات بازرگانی [دوره 24، شماره 0، 1373]
 • حقیقی، محمد تعیین وضعیت رقابتی صنعت ÷رورش میگوی ایران در بازارهای بین المللی بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • حقیقی، محمد تحلیل رفتار مصرف کننده در اینترنت [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • حقیقی، محمد ارایه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک [دوره 21، شماره 2، 1387]

خ

 • خادمی، عباس آشنایی با ابعاد و مفاهیم سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری ( DSS) [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • خارستانی، نوازاله پیش‌نیازهای انتخابات الکترونیکی در ایران [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • خاکی، رضا نقد کتاب [دوره 3، شماره 0، 1367]
 • خاکی، غلامرضا جستجویی در پی روش نظام مند برای مدیریت (1) [دوره 12، شماره 0، 1370]
 • خاکی، غلامرضا فرهنگها ، خیزشگاه نظریه های کاربردی(1) [دوره 8، شماره 0، 1369]
 • خاکی، غلامرضا کندوکاوی موردی (8) :محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • خاکی، غلامرضا کندوکاو موردی (9) ( Case Study) محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [دوره 21، شماره 0، 1372]
 • خاکی، غلامرضا فرهنگها : خیزشگاه نظریه های کاربردی (3) [دوره 11، شماره 0، 1369]
 • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره 17 محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [31و32، شماره 0، 1374]
 • خاکی، غلامرضا موردکاوی شماره (13) : محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [دوره 25، شماره 0، 1373]
 • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره (15) محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [27و28، شماره 0، 1373]
 • خاکی، غلامرضا مورد کاوش شماره 18 محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره 19 محکی بر نظریه ها بر عرصه عمل [35 و 36، شماره 0، 1375]
 • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره (16) محکی بر نظریه ها در عرصه عمل [29 و 30، شماره 0، 1374]
 • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره 11 [دوره 23، شماره 0، 1372]
 • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره (12) محکی بر نظریه ها در عرصه عمل [دوره 24، شماره 0، 1373]
 • خاکی، غلامرضا مورد کاوی (10) محکی بر نظریه ها در عرصه عمل [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • خاکی، غلامرضا کند و کاو موردی (7) محکی بر نظریه ها در عرصه عمل [دوره 19، شماره 0، 1371]
 • خاکی، غلامرضا مطالعه موردی محک نظریه ها در عرصه عمل (6) [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • خاکی، غلامرضا فرهنگها.خیزشگاه نظریهای کاربردی2 [9-10، شماره 0، 1369]
 • خاکی، غلامرضا مطالعه موردی CASE STUDY محک نظریه ها در عرصه عمل [دوره 13، شماره 0، 1370]
 • خانی، محمد موسی بررسی عوامل مؤثر در کامیابی و ناکامی نظام کیفیت جامع ( TQC) و ارائه روشهای بهبود و فرگیر نمودن آن [31و32، شماره 0، 1374]
 • خانی، محمد موسی استخراج و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت خودروسازی جهت پیاده سازی ERP [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • خانی، مرتضی موسی ارائه یک متدولوژی فازی جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در فرایند برون سپاری [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • خانبابایی، علی بررسی عوامل تسهیل‌کننده مدیریت دانش در تیم‌های کاری مطالعه موردی: بانک کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • خانچین، غلامرضا بررسی اثرهای تشویقی طرح بهره وری در یکی از کارخانه ها فولادسازی در ایران در سال 1370 [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • خدابخشی، ، محسن شناسایی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های ایران [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • خدامرادی، دکتر سعید کاربردی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • خدمتی، علیرضا معرفی پایان نامه : مطالعه و بررسی سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی در وزارت جهاد سازندگی [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • خیراندیش، شهرام استخراج و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت خودروسازی جهت پیاده سازی ERP [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • خلخالی، کیانوش موسوی معرفی پایان نامه : بررسی علل کمبود نقدینگی در شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران [دوره 19، شماره 0، 1371]
 • خورشیدی، دکتر عباس مدیریت کیفی در مراکز آموزش عالی ایران [دوره 47، شماره 0، 1378]
 • خورشیدی، دکتر غلامحسین سومین جلسه دفاعیه دوره دکترای دانشکده تهران [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • خورشیدی، عباس ارائه یک چارچوب نظری در خصوص تبیین شاخصهای عملکردی در نظام آموزش عالی [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • خورشیدی، غلامحسین تحلیلی نظری - هندسی رابطه رشد و تجارت(2) [دوره 4، شماره 0، 1368]
 • خورشیدی، غلامحسین مدیریت بدهی های عمومی [دوره 5، شماره 0، 1368]
 • خورشیدی، غلامحسین معرف کتاب: نام کتاب: مقدمه ای بر اقتصاد توسعه [دوره 15، شماره 0، 1370]
 • خورشیدی، غلامحسین معرفی کتاب: اقتصاد کلان به زبان ساده ریاضی [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • خورشیدی، غلامحسین مدیریت تأمین کسر بودجه یا سیاست مالی [6و7، شماره 0، 1368]
 • خورشیدی، غلامحسین برداشتی مدیریتی از اصل نبوت [دوره 3، شماره 0، 1367]
 • خوینی، امیر تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی [دوره 17، شماره 1، 1383]

د

 • داعی، مهندس بهیار کاربرد روش دلفای در تعیین اولویت اهداف استراتژیک سازمان ها [دوره 50، شماره 0، 1379]
 • دیانی، دکتر محمد حسین مدیریت دوره انتقال سازمانها [دوره 8، شماره 0، 1369]
 • داودی، احسان مقایسه معماری سازمان در شرکت‌های تابعه پتروشیمی وگاز [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • داورزنی، هدی مقاومت کاربران در برابر سیستم‌های اطلاعاتی و راهبردهای افزایش سطح پذیرش [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • دری، دکتر بهروز الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت « طراحی مدل چگونگی شناسایی نیروهای مستعد » قسمت دوم [31و32، شماره 0، 1374]
 • دری، دکتر بهروز الگوی نیازمندی جانشینی مدیریت "یک رویکرد ریاضی" [29 و 30، شماره 0، 1374]
 • درازین، رابرت حرفه ایها و نواوری : رویارویی تفکر وظیفه –ساختاری و ساختارگرایی بنیادی [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • دراکر، پیتر حلول سازمان جدید [دوره 1، شماره 0، 1367]
 • درانی، دکتر کمال تاثیرات فرهنگی کار و محیط آن بر رفتار انسان [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • درانی، کمال طراحی و مقایسه الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی (ره) با برخی از الگوهای تصمیم گیری راهبردی در مدیریت نوین [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • درّانی، دکتر کمال درآمدی بر تجزیه و تحلیل محتوا ( فن تعبیر و تفسیر نظارتی ) [31و32، شماره 0، 1374]
 • دستجردی، داوود کریمی اثرات متعارض شاخص‌های فنی محصول بر خواسته‌های مشتری (کاربرد MODM در QFD) [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • دعائی، دکتر حبیب ا... ارائه الگوی ارتباطات سازمانی مناسب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران ( خلاصه ای از رساله دکترا) [دوره 25، شماره 0، 1373]
 • دلوی، محمد رضا ارزیابی عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • دموری، داریوش فشار سازمانی ، رضایت شغلی و عملکرد سازمانی : به کجا خواهیم رفت ؟ [31و32، شماره 0، 1374]
 • دهکردی، دکتر لطف الله فروزنده مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک [دوره 45، شماره 0، 1378]
 • دیواندری، علی لیبرالیسم مدیریت ، نقدی بر کاربرد نظریه اقتضا و زمینه پیدایش آن در عرصه مدیریت [دوره 16، شماره 0، 1371]

ر

ز

 • زاده، احمد طالبی پژوهشی درباره شبکه توزیع صنعتی ایران [35 و 36، شماره 0، 1375]
 • زاده، پیام حنفی تعیین عوامل موثر در انتخاب روش همکاری میان بنگاه‌ها: مطالعه موردی دربنگاه های فناوری اطلاعات ایران [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • زاده، پیام حنفی شناسایی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های ایران [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • زاده، حمیدرضا فرتوک نگاهی بر : پویایی سیستم ها ( 3) [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • زاده، حمید رضا فرتوک نگاهی بر پویایی سیستم ها [دوره 17، شماره 0، 1371]
 • زاده، حمید رضا فرتوک نگاهی بر: پویایی سیستم ها (4) [دوره 23، شماره 0، 1372]
 • زاده، حمید رضا فرتوک نگاهی بر: پویایی سیستم ها (2) [دوره 19، شماره 0، 1371]
 • زاده، دکتر احمد عبدالله ارایه "مدل بسترهای پنج گانه" زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردی مالزی) [دوره 57، شماره 0، 1381]
 • زاده، دکتر عباس محمد بهبود و بازسازی دانش [دوره 8، شماره 0، 1369]
 • زاده، دکتر عزت ا... اصغری مقدمه ای بر خط مشی ها و مدل های وارانتی: مولود تازه مدیریت مهندسی و تولید [دوره 51، شماره 0، 1379]
 • زاده، دکتر علیرضا حسن مدل برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با استفاده از AHP, CSF و الگوریتم ژنتیک [دوره 54، شماره 0، 1380]
 • زاده، دکتر فتاح شریف معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • زاده، دکتر فریدون قاسم به کارگیری تکنیک دلتا با رویکرد فازی جهت شناسایی موقعیت راهبردی بنگاه ها: مطالعه موردی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی [دوره 57، شماره 0، 1381]
 • زاده، دکتر فریدون قاسم به سوی دولت الکترونیک: برنامه ای برای ایران [دوره 55، شماره 0، 1380]
 • زاده، دکتر مصطفی عماد آموزش و پرورش و بهره وری [دوره 12، شماره 0، 1370]
 • زاده، دکتر مصطفی عماد نقش نیروی کار تحصیلکرده در افزایش تولید و بهره وری [دوره 24، شماره 0، 1373]
 • زاده، دکتر مصطفی عماد کیفیت آموزش و پرورش و رشد اقتصادی [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • زاده، عزت اله اصغری وزن دهی و رتبه بندی شاخص‌های موثر بر کیفیت لاستیک خودرو با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: شرکت کویر تایر [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • زاده، عزت اله اصغری بررسی و ارزیابی اجزای تکنولوژی در شرکت های تابع برق تهران به کمک مدل اطلس تکنولوژی [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • زاده، فریدون قاسم سیستم برنامه ریزی و کنترل مرکزی مجموعه طرحهای توسعه [دوره 15، شماره 0، 1370]
 • زاده، محمدرضا حمیدی برنامه ریزی و کنترل پویای طرحها در شرایط عدم اطمینان [دوره 15، شماره 0، 1370]
 • زاده، محمدرضا حمیدی مدلسازی در مطلوبیتهای بازدهی مورد انتظار در طول عمر انسان [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • زاده، محمدرضا حمیدی مزیت رقابتی در شرکت‌های چندکسب و کاره و ویکرد رابطه ای [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • زاده، محمدرضا حمیدی حرفه ایها و نواوری : رویارویی تفکر وظیفه –ساختاری و ساختارگرایی بنیادی [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • زاده، محمد رضا حمیدی بررسی برنامه ریزی و سیاستگذاری همکاریها و مبادلات علمی ، آموزشی و فرهنگی کشور با مراکز دانشگاهی ، تحقیقاتی و فرهنگی سایر کشورها [دوره 14، شماره 0، 1370]
 • زاده، محمد رضا حمیدی نظام بهره برداری سازمانها و مجامع علمی و منطقه ای و بین المللی برای مراکز دانشگاهی تحقیقاتی و فرهنگی کشور [دوره 12، شماره 0، 1370]
 • زاده، محمد رضا حنفی شناسایی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های ایران [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • زاده، مصطفی قاضی چرا کارکنان سازمان را ترک نمی کنند ؟ [دوره 16، شماره 0، 1371]
 • زاده، مصطفی قاضی چرا کارکنان در سازمان می مانند؟ [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • زاده، ناصر عباس استراتژی مبتنی بر ارزش ها در نظام آموزشی [دوره 47، شماره 0، 1378]
 • زاده، هاشم آقا استراتژی بازاریابی هوشمند [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • زارعی، بهروز پارادیم‌‌های تئوریک تبیین‌کننده شکل‌‌‌‌گیری ارتباطات بین سازمانی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • زارعی، عظیم پارادیم‌‌های تئوریک تبیین‌کننده شکل‌‌‌‌گیری ارتباطات بین سازمانی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • زالی، دکتر محمدرضا طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • زاهدی، دکتر شمس السادات ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی ایران [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • زبردست، هادی ارزیابی اعتماد بین شرکا در مشارکت‌های راهبردی مورد کاوی: صنعت خودروایران [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • زر، فردین احمدی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان در سیستم‌های سری با انتخاب‌های چندگانه و محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم مورچگان [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • زرندی، محمد ابراهیم محمد پور طراحی و ارایه مدلی برای بررسی و ارزیابی اقتصادی فعالیت‌های پژوهشی واحدهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • زکی، محمد علی بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران [41و42، شماره 0، 1377]
 • زکی، محمد علی بررسی تحلیل محتوای گرایشهای پژوهشی در مجلات علمی تخصصی مدیریت [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • زمانی، دکتر غلامحسین آموزش از راه دور ، رهیافتی بدیل در نظام آموزش کارکنان [39و40، شماره 0، 1376]
 • زنجیرانی، داریوش محمدی رویکرد مصداقی سنجش عملکرد زنجیره عرضه همراه با مطالعه موردی در صنعت خودرو [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • زندیه، دکتر عبدا... مدیریت دانشگاهی(2) [دوره 4، شماره 0، 1368]
 • زندیه، دکتر عبدا... مدیریت دانشگاهی (3) [دوره 5، شماره 0، 1368]
 • زندیه، دکتر عبدا... جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (3) [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • زندیه، دکتر عبدا... سیطره بوروکراسی ماشینی پیش درامدی بر مقاله جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است . اثر هنری مینتزبرگ [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • زندیه، دکتر عبدا... جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (1) [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • زندیه، دکتر عبد الله جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت اجرای غیر قابل تدبیر شده است(2) [دوره 19، شماره 0، 1371]
 • زندیه، عبداله مدیریت دانشگاهی1 [دوره 3، شماره 0، 1367]
 • زندیه، عبداله حلول سازمان جدید [دوره 1، شماره 0، 1367]
 • زندیه، مرحوم دکتر عبدالله فرضیه هایی در قلمرو مدیریت اسلامی [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • زهتابیان، دکتر غلامرضا نقش مدیریت دولتی در توسعه آبیاری در ایران و چند کشور جهان [27و28، شماره 0، 1373]
 • زهتابیان، دکتر غلامرضا مدیریت آب و آبیاری و نقش آن در توسعه کشاورزی و عمران روستایی [دوره 23، شماره 0، 1372]
 • زهرا، دکتر شاکر افزایش مشارکت هیأت مدیره در تدوین استراتژی شرکت [دوره 21، شماره 0، 1372]

س

 • سیادت، دکتر سید علی بررسی تاثیر و ظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • ساروخانی، باقر طراحی الگوی زن در تلویزیون بر اساس سند چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • سانکار، دکتر مدل نوین ارزیابی تاثیر تحولات تکنولوژی بر ارزش های کاری [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سپاسی، دکتر ناصر میر تناسب نوع شخصیت و نوع شغل تدبیری که کمتریت توجه مدیران به آن جلب شده است [دوره 44، شماره 0، 1378]
 • سپاسی، دکتر ناصر میر ضرورت بوجود آمدن ساعات کار شناور راهی مؤثر برای کاهش مشکلات کارکنان در سازمانهای بزرگ و شهرهای بزرگ [6و7، شماره 0، 1368]
 • سپاسی، ناصر میر تاثیر ویژگیهای فرهنگی و شرایط بومی محیط در مسائل مربوط به ایمنی [دوره 1، شماره 0، 1367]
 • سپهری، مهران انتخاب رویکرد مهندسی مجدد در تحول سازمان از بهبود مستمر تا بازسازی محدوده کسب و کار [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • سجادیان، محمد استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • سیدجوادین، دکتر سیدرضا تحلیل رفتاری جمعیت و اشتغال در ایران بر اساس مدل اریکسون [دوره 54، شماره 0، 1380]
 • سیددانش، سیدیحیی طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • سرافراز، لیلا آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • سرداری، احمد - [دوره 25، شماره 0، 1373]
 • سرشت، دکتر بهزاد فرخ بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • سرلک، محمد علی طراحی و تبیین مدل اعتماد افراد متقاضی تحصیل به دانشگاه های مجازی [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • سرمد، دکتر زهره تشریح مؤلفه های یک مقاله مبتنی بر تحقیقات تجربی [37و38، شماره 0، 1376]
 • سروش، فریبا خالقی مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سروش، فریبا خالقی بررسی موانع و ارایه راه‌کارهای توسعه روابط متقابل صنعت ودانشگاه در ایران [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • سعادت، اسفندیار نقدی بر مدل کلاسیک تصمیم گیری [9-10، شماره 0، 1369]
 • سعادت، اسفندیار ژاپن الگو نیست [دوره 3، شماره 0، 1367]
 • سعادت، اسفندیار پیشرفت فرهنگ [دوره 2، شماره 0، 1367]
 • سعادت، دکتر اسفندیار مدیریت تغییر [دوره 4، شماره 0، 1368]
 • سعادت، دکتر اسفندیار مدیریت بحران [دوره 11، شماره 0، 1369]
 • سعادت، دکتر اسفندیار انسان عقلایی یا انسان خودیاب [6و7، شماره 0، 1368]
 • سعادت، دکتر اسفندیار تاثیر تحلیل رفتگی بر کارایی نیروی انسانی [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • سعادت، دکتر اسفندیار مدیریت پیشرفت کارکنان [29 و 30، شماره 0، 1374]
 • سفیری، خدیجه طراحی الگوی زن در تلویزیون بر اساس سند چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • سفیری، خدیجه اشتغال زنان و توسعه [دوره 24، شماره 0، 1373]
 • سلامی، رضا تعیین عوامل موثر در انتخاب روش همکاری میان بنگاه‌ها: مطالعه موردی دربنگاه های فناوری اطلاعات ایران [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • سلطانی، ابراهیم « بررسی علل عمده گرایش مصرف کنندگان ایرانی به محصولات خارجی » [31و32، شماره 0، 1374]
 • سلطانی، دکتر ایرج ارائه چارچوب نظری جهت تدوین برنامه های بلند مدت آموزش عالی ایران در افق 1400 [39و40، شماره 0، 1376]
 • سلطانی، فرزاد مدل مرجع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانشگاه های ایران [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • سلیمی، مجید طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • سلیمی، محمد حسین ارائه مدلی به منظور تعیین سیاست نگهداری اثربخش با رویکرد پویایی سیستم [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • سلمانی، دکتر داود کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد و بهره وری سازمان ها [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سلمانی، دکتر داود معرفی کتاب : زبان تخصصی مدیریت (4) [دوره 26، شماره 0، 1373]
 • سلمانی، دکتر داوود - [41و42، شماره 0، 1377]
 • سیما، غلامرضا خوش مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • سمندی، پرستو شاه مقاومت کاربران در برابر سیستم‌های اطلاعاتی و راهبردهای افزایش سطح پذیرش [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • سنجری، احمد رضا رابطه متقابل اخلاق و قدرت در سازمانهای امروزی [دوره 24، شماره 0، 1373]
 • سنجقی، دکتر محمد ابراهیم نقش و کارکرد عوامل فرهنگی در رهبری تحول آفرین [دوره 50، شماره 0، 1379]
 • سنجقی، دکتر محمد ابراهیم مؤلفه های کلیدی توسعه مدیریت [دوره 52، شماره 0، 1380]
 • سنجقی، دکتر محمد ابراهیم جوان سازی سازمانی [27و28، شماره 0، 1373]
 • سنگتراشها، کاوه استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • سهرابی، بابک مقایسه بین عملکرد الگوریتم‌های GA و SA برای تعویض پیش‌گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • سهرابی، بابک - [37و38، شماره 0، 1376]
 • سهرابی، دکتر بابک به کارگیری الگوریتم SA ( Simulated Annealing ) برای تعویض پیش گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • سهرابی، دکتر بابک تحقیق در عملیات و هوش مصنوعی : ابزارهای مناسبی برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی [دوره 57، شماره 0، 1381]
 • سوخکیان، دکتر محمدعلی استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه [دوره 16، شماره 2، 1382]

ش

 • شامی، مهدی ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • شامی، مهدی ارایه "مدل بسترهای پنج گانه" زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردی مالزی) [دوره 57، شماره 0، 1381]
 • شاهرودی، کامبیز مدل‌سازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظور دستیابی به استراتژی رهبری هزینه [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • شجاعی، دکتر منوچهر تاملی بر مبانی نظری نظام های اداری مدرن [دوره 56، شماره 0، 1381]
 • شجاعی، منوچهر طراحی و تدوین الگوی تغییرات در بنادر تجاری کشور، قبل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • شجاعی، منوچهر بررسی سیاست‌های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • شیخ، رضا نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • شیخ، رضا طراحی مبتنی بر بدیهیات ابزاری جهت فازبندی واستقرار سیستم تولیدی [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • شیرازی، دکتر علی نقی مصلح انگیزش مدیریتی و آموزش مدیریت : یک شکاف [39و40، شماره 0، 1376]
 • شیرازی، دکتر علی نقی مصلح پژوهشی درباره شبکه توزیع صنعتی ایران [35 و 36، شماره 0، 1375]
 • شیرازی، محمودآقا حسینعلی کاربرد تکنیک شبکه عصبی برای ارزیابی روابط بین خریدار وفروشنده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • شیرزاد، حسین باز مهندسی اعتبار افزایی مدل های سازگار مدیریت تلفیقی تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در ایران [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • شریقی، کیومرث طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • شیرکوند، سعید پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی: الزامات،پیامدها و راه کارهای عملی [دوره 51، شماره 0، 1379]
 • شیرکوند، سعید بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور (83-1353) [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • شغل‌آباد، رسول قلی‌زاده تاثیر کشور مبداء بر تصمیم خرید مشتری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • شفاعی، رضا مقدمه ای بر راهکارهای ایجاد سازمان های یاد گیرنده در ایران [دوره 57، شماره 0، 1381]
 • شفیعی، مرتضی ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • شکن، محمد هاشم بت معرفی پایان نامه : بررسی کاربردی نقش آگاهی مدیران از تئوریها و مفاهیم رهبری در میزان بهره وری در سطح دو کارخانه ذوب آهن اصفهان و شرکت پلی اکریل ایران [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • شکوری، دکتر فرید - [دوره 26، شماره 0، 1373]
 • شکوفی، افسانه مدل تعیین کننده پیش نیازهای فناوری اطلاعات برای اجرای کارت امتیازی متوازن [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • شمس، دکتر عبدالحمید اثرات خصوصی سازی و مقررات زدایی(2) [دوره 23، شماره 0، 1372]
 • شمس، دکتر عبدالحمید اثرات خصوصی سازی مقررات زدایی(1) [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • شمس، دکتر عبد الحمید دسته بندی تصمیمات در مدیریت استراتژیک [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • شمس، عبدالحمید انتقال تکنولوزی رویا یا واقعیت [دوره 13، شماره 0، 1370]
 • شمس، علی بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • شناس، اصغر حق ارزیابی عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • شهبازمرادی، سعید طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • شهیدی، دکتر محمدنقی ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • شهیدی، دکتر محمد نقی مهندسی مجدد مدیری استراتژیک [دوره 59، شماره 0، 1381]
 • شهیدی، دکتر محمد نقی مدل نوین ارزیابی تاثیر تحولات تکنولوژی بر ارزش های کاری [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • شهیدی، دکتر محمد نقی موانع اساسی تحقیقات در ایران [دوره 5، شماره 0، 1368]
 • شهیدی، دکتر محمد نقی مدیریت تحول و پیشرفت تکنولوژی [دوره 8، شماره 0، 1369]
 • شهیدی، دکتر محمد نقی استراتژی و جایگاه آن در مدیریت (2) [دوره 11، شماره 0، 1369]
 • شهیدی، محمد نقی استراتژی و جایگاه ان در مدیریت1 [9-10، شماره 0، 1369]
 • شهیدی، محمد نقی بررسیهای سیاست صنعتی ژاپن [دوره 3، شماره 0، 1367]
 • شهیدی، محمد نقی نظری بر عوامل توسعه صنعتی ژاپن [دوره 1، شماره 0، 1367]
 • شهیدی، مهراندخت نظام تعیین الگوی برنامه ریزی راهبردی صنعت جهانگردی در ایران [دوره 59، شماره 0، 1381]
 • شهیدی، مهراندخت نظام بررسی رابطه ساختار سازمانی انگیزش نیروی انسانی در سازمان اقتصادی شهر و روستا [دوره 43، شماره 0، 1377]
 • شهری، حجة الاسلام ری مدیریت اسلامی(3) [دوره 5، شماره 0، 1368]
 • شهری، حجة الاسلام ری مدیریت اسلامی ، قسمت چهارم [6و7، شماره 0، 1368]
 • شهریاری، سلطانعلی تحلیل پوششی داده ها و روش نوین IEP /AHP جهت رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیرنده [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • شوکت، عبدالرضا آغاز محتاطانه بانکداری اسلامی [دوره 4، شماره 0، 1368]
 • شوکت، عبدالرضا انتخاب مکانیزمهایی برای کمک به کامیابی نوآوری [دوره 17، شماره 0، 1371]

ص

 • صادقی، محمد معرفی کتاب: « مقدمه ای بر مورد کاوی و مورد نگاری در مدیریت » [27و28، شماره 0، 1373]
 • صادقیانی، جمشید صالحی رتبه‌بندی واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان‌های بازرگانی استانی [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • صارمی، دکتر محمود تحلیل پوششی داده ها و روش نوین IEP /AHP جهت رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیرنده [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • صارمی، دکتر محمود طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • صارمی، دکتر محمود تعیین و پیش بینی کارایی شعب بانک ملت استان قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • صارمی، دکتر محمود ارزیابی عملکرد سازمان همکاری های اقتصادی - اکو [دوره 52، شماره 0، 1380]
 • صارمی، محمود طراحی مبتنی بر بدیهیات ابزاری جهت فازبندی واستقرار سیستم تولیدی [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • صارمی، محمود به‌کارگیری مدل ریاضی مناسب به‌منظور تخصیص اعتبارات عمرانی استانی فصول بودجه به شهرستان‌های استان خراسان [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • صارمی، محمود استخراج و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت خودروسازی جهت پیاده سازی ERP [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • صارمی، محمود طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • صارمی، محمود طراحی الگویی برای تبیین رفتار خریداران سازمانی در خرید محصولات رایانه‌ای- سخت افزار [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • صالحی، محمود معرفی کتاب :حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث [دوره 24، شماره 0، 1373]
 • صرافی، امیر ارایه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • صفری، حسین مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • صفری، حسین به کارگیری تکنیک دلتا با رویکرد فازی جهت شناسایی موقعیت راهبردی بنگاه ها: مطالعه موردی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی [دوره 57، شماره 0، 1381]
 • صفری، حسین به سوی دولت الکترونیک: برنامه ای برای ایران [دوره 55، شماره 0، 1380]
 • صفری، حسین توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • صفری، حسین اندازه‌گیری بلوغ دولت الکترونیکی دروزارت بازرگانی ایران - رویکرد فازی [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • صمدی، عباس تأثیر مبانی فکری و فلسفی مکانیک کوانتوم بر تئوری های سازمان و مدیریت [دوره 53، شماره 0، 1380]
 • صمیمی، دکتر احمد جعفری آیا دهه 1980 دهه رکورد بود؟ [6و7، شماره 0، 1368]
 • صوفلو، حسین تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب [دوره 17، شماره 4، 1383]

ض

 • ضیایی، محسن برنامه ریزی منابع در زمان بحران با استفاده از الگوهای ریاضی [دوره 53، شماره 0، 1380]

ط

ظ

 • ظهوری، قاسم بررسی ‌اثرات تصمیم‏گیری مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: بانک کشاورزی ‌استان خوزستان [دوره 21، شماره 3، 1387]

ع

 • عابدینی، مهدی استخراج و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با آمادگی صنعت خودروسازی جهت پیاده سازی ERP [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • عابسی، دکتر مسعود استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب معماری پردازشی [دوره 58، شماره 0، 1381]
 • عابسی، دکتر مسعود ارائه چارچوبی برای توسعه سیستم های پشتیبیان تصمیم گیری استراتژیک در برنامه های اصلاحات دولت ایران [دوره 55، شماره 0، 1380]
 • عابسی، دکتر مسعود مدل برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با استفاده از AHP, CSF و الگوریتم ژنتیک [دوره 54، شماره 0، 1380]
 • عادلی، دکتر سید محمد حسین چالش صادرات غیر نفتی از دیدگاه اقتصاد کلان [27و28، شماره 0، 1373]
 • عباسی، ابراهیم تأثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 0، 1370]
 • عباسی، دکتر مسعود طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد سیستم بانکی در سرفصل فروش اقساطی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • عباسی، دکتر مسعود بررسی تطبیقی نقش مدیران عالی در پیاده سازی و به کارگیری سیستم های اطلاعاتی – با تأکید بر DSS – در سیستم های دولتی ایران و خارج از کشور [دوره 43، شماره 0، 1377]
 • عراقی، دکتر سید منصور خلیلی طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در آموزش عالی [دوره 56، شماره 0، 1381]
 • عراقی، دکتر غلامرضا فدایی پاره ای از ویژگی های فردی و جمعی کارکنان و مدیران و نقش آن در رهبری سازمان از نظر اسلام و دیگران [41و42، شماره 0، 1377]
 • عزیزآبادی، ابراهیم طراحی و تدوین الگوی تغییرات در بنادر تجاری کشور، قبل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • عطایی، عبداله بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری از طریق مدل برنامه ریزی خطی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • عطافر، دکتر علی بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی [دوره 54، شماره 0، 1380]
 • علیمیری، مصطفی نقد و بررسی کتاب [9-10، شماره 0، 1369]
 • علوی، دکتر سید ابوالقاسم الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • علوی، محمد رضا ارایه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک [دوره 21، شماره 2، 1387]

ف

 • فاخر، علی استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • فاریا، دکتر الف . جی . معرفی کتاب: رقابت – وانمودی پویا از مدیریت بازار [دوره 21، شماره 0، 1372]
 • فارسی، جهانگیر یدالهی طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • فارسی، دکتر جهانگیر یداللهی طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در آموزش عالی [دوره 56، شماره 0، 1381]
 • فاضل، حمید معرفی پایان نامه : نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی [دوره 23، شماره 0، 1372]
 • فتحیان، محمد مدل مرجع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانشگاه های ایران [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • فخرزاده، محمد باقر بسط نظریه کلاسیک موجودی EOQ [دوره 51، شماره 0، 1379]
 • فر، ملیکه بهشتی بررسی رابطه صفات شخصیتی و انگیزشی مدیران با ارزیابی آنان از میزان موفقیت‌شان در سازمان‌های دولتی شهر کرمان [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • فرازمند، عماد مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • فراست، علیرضا داده کاوی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری‌ها [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • فراشاه، علی دهقان پور فرآیند تصمیم گیری شروع به کارآفرینی (مطالعه موردی کار آفرینان ایرانی) [دوره 58، شماره 0، 1381]
 • فراهانی، سهیلا بورقانی طراحی الگوی زن در تلویزیون بر اساس سند چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • فربودی، دکتر یوسف خطای تصمیم گیری مدیران [دوره 50، شماره 0، 1379]
 • فربودی، دکتر یوسف روش های مقابله با ایستادگی در برابر تغیر [دوره 43، شماره 0، 1377]
 • فربودی، یوسف شناخت بیماریهای اجتماعی بوروکراسی [دوره 4، شماره 0، 1368]
 • فربودی، یوسف شناخت بیماریهای اجتماعی بوروکراسی(2) [دوره 5، شماره 0، 1368]
 • فربودی، یوسف نقش تعقل در دیوان سالاری ماکس و بر و نقد و بررسی آن (2) [دوره 14، شماره 0، 1370]
 • فربودی، یوسف گستردگی نظریه تعادل و نقش آن در تجزیه و تحلیل دیوان سالاری (1) [دوره 17، شماره 0، 1371]
 • فربودی، یوسف شناخت بیماریهای اجتماعی بوروکراسی (3) [6و7، شماره 0، 1368]
 • فربودی، یوسف گستردگی نظریه تعادل و نقش آن در تجزیه و تحلیل دیوان سالاری (2) [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • فربودی، یوسف نقش تعقل در دیوان سالاری ماکس وبر و نقد و بررسی ان1 [دوره 13، شماره 0، 1370]
 • فرجی، مرتضی معرفی پایان نامه : بررسی صنعت بازیابی لاستیکهای مستعمل و انتخاب تکنولوژی مناسب در ایران ( درباره لاستیکهای ماشینهای سنگین ) [27و28، شماره 0، 1373]
 • فرد، حسن دانایی مدیریت دولتی و اعتماد عمومی [دوره 55، شماره 0، 1380]
 • فرد، دکتر حسن دانایی الزامات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات : نظریه پردازی در مدیریت دولتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • فرد، دکتر حسن دانائی نظریه پردازی در مدیریت ارزیابی سهم تئوریک مطالعات سازمانی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • فرد، دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده اطلاعات مفاهیم , چرخه , ارزش , ویپگی ها , طبقه بندی و انواع آن [37و38، شماره 0، 1376]
 • فرد، محمدتقی تقوی رتبه‌بندی واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان‌های بازرگانی استانی [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • فرد، محمد تقی تقوی داده کاوی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری‌ها [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • فرقانی، علی ارایه چارچوبی برای مکان‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی همراه با مطالعه موردی [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • فرقانی، علی ارایه چارچوبی برای ارزیابی کیفیت ارایه خدمات یک شرکت امداد رسانی خودرو ( همراه با مطالعه موردی ) [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • فرهمندی، علی تحولات سازمانی شرکتهای چند ملیتی1 [دوره 1، شماره 0، 1367]
 • فرهندی، دکتر علی منشاء اصلی طرز فکرها در مورد رابطه شرکتهای چند ملیتی با کشورهای جهان سوم [دوره 4، شماره 0، 1368]
 • فرهندی، علی اکبر سازماندهی شرکتهای چند ملیتی2 [دوره 2، شماره 0، 1367]
 • فرهنگی، دکتر علی اکبر نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • فرهنگی، دکتر علی اکبر رهبری و مدیریت در دانشگاه ها [دوره 47، شماره 0، 1378]
 • فرهنگی، دکتر علی اکبر تجربه گرایی و رفتار انسانی [37و38، شماره 0، 1376]
 • فرهنگی، دکتر علی اکبر قدرت و رهبری در سازمان [دوره 14، شماره 0، 1370]
 • فرهنگی، دکتر علی اکبر نگرش فلسفی ، اجتماعی بر کار و مسائل آن [دوره 12، شماره 0، 1370]
 • فرهنگی، دکتر علی اکبر مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی [دوره 55، شماره 0، 1380]
 • فرهنگی، دکتر علی اکبر رسانه های جمعی و نقش آنها در ساختار اجتماعی واقعیت [29 و 30، شماره 0، 1374]
 • فرهنگی، دکتر علی اکبر - [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • فرهنگی، علی اکبر طراحی الگوی مفهومی تعاملات سازمان – محیط بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • فرهنگی، علی اکبر سازوکارهای یادگیری سازمانی، مبنایی برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • فرهنگی، علی اکبر بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور (83-1353) [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • فرهنگی، علی‏اکبر طراحی و تبیین مدل نهادی کردن برنامه‏های راهبردی جامعه از طریق رسانه‏های جمعی : مورد سند چشم انداز بیست ساله( ایران 1404) [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • فروتنی، زهرا طراحی و مقایسه الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی (ره) با برخی از الگوهای تصمیم گیری راهبردی در مدیریت نوین [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • فیروزیان، دکتر محمود تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • فیروزیان، دکتر محمود ویژگیهای مدیران صنایع [دوره 4، شماره 0، 1368]
 • فیروزیان، دکتر محمود شکل گیری استراتژی در سازمانهای صنعتی [27و28، شماره 0، 1373]
 • فیروزیان، دکتر محمود عملکرد یکپارچه مدیریت معطوف به بهره وری در سازمانهای صنعتی [29 و 30، شماره 0، 1374]
 • فیروزیان، محمود طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • فیروزیان، محمود دیدگاه ابن خلدون پیرامون دولتها [9-10، شماره 0، 1369]
 • فروش، دکتر محمد نقی نمک پیگیری هدف سازمان [دوره 19، شماره 0، 1371]
 • فیضی، طاهره سرمایة اجتماعی: رویکردی نو در سازمان [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • فضل‌الهی، سمیرا عارضه‌یابی سیستم لجستیک با استفاده از روش «تعیین ارزش مشتری»، (مطالعه موردی شرکت خودرو ساز) [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • فقیه، دکتر ناظم الدین آشوب در سیستم های پویا و تحول در سیستمهای مدیریت [35 و 36، شماره 0، 1375]
 • فقیه، دکتر نظام الدین بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین آلات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی [دوره 52، شماره 0، 1380]
 • فقیه، دکتر نظام الدین تعیین هویت سیستمی تغییرات قیمت نفت در سازمان اوپک با استفاده از تبدیل فوریه و توابع چگالی طیفی در تحلیل سری های زمانی [41و42، شماره 0، 1377]
 • فقیه، دکتر نظام الدین توسعه فراکتالی در سیستم های پویا و تحول در سیستم های سازمانمند [39و40، شماره 0، 1376]
 • فقیه، دکتر نظام الدین انتقال ، جذب و تطبیق تکنولوژی [دوره 21، شماره 0، 1372]
 • فقیه، دکتر نظام الدین سازمان و مدیریت در فرایند تحقیق و توسعه [27و28، شماره 0، 1373]
 • فقیه، دکتر نظام الدین آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • فقیه، نظام الدین - [37و38، شماره 0، 1376]
 • فقیه، نظام الدین - [دوره 43، شماره 0، 1377]
 • فقیهی، ابوالحسن سرمایة اجتماعی: رویکردی نو در سازمان [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • فقیهی، دکتر ابوالحسن مقایسه تحلیلی رویکردهای نوین مدیریت [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • فقیهی، دکتر ابوالحسن مدیریت کیفیت جامع: جنبه های تجربی ،نظری و عملی [دوره 44، شماره 0، 1378]

ق

 • قادری، اسماعیل بررسی مهارت‌های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs) [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • قیاسیان، مهندس مرتضی کاربرد مدل شش وجهی در ارزیابی جو سازمانی [35 و 36، شماره 0، 1375]
 • قاسمی، مهرداد استفاده از مدل کانو در تعیین امتیاز کیفیت شرکت های صنعتی [دوره 56، شماره 0، 1381]
 • قربانی، رضا اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • قصیری، کیوان ارزیابی عملکرد شرکت های رقیب از دید موکلان استراتژیک با استفاده از تصمیم گیری گروهی با معیارهای چندگانه [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • قصیری، کیوان سنجش کیفیت خدمات واحد فناوری اطلاعات همراه با مطالعه موردی در صنعت حمل و نقل [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • قلی‌پور، آرین اعتیاد به کار :چالش جدید مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • قورچان، دکتر نادرقلی بصیرت ها، چالش ها و شیوه های نو در مدیریت دانشگاهی [دوره 47، شماره 0، 1378]

ک

 • کابلی، مجید رشید مقایسه نظام مدیریت در ژاپن و آمریکا [دوره 14، شماره 0، 1370]
 • کاشانیان، کریم معرفی پایان نامه : بررسی عمده کارایی گروه های آموزشی در مناطق آموزش و پرورش استان نهران [29 و 30، شماره 0، 1374]
 • کاظمی، دکتر سید عباس طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی(2) [37و38، شماره 0، 1376]
 • کاظمی، دکتر سید عباس طراحی الگو های اثر بخشی سازمانی با تاکید بر معیار های فرهنگ سازمانی [35 و 36، شماره 0، 1375]
 • کاظمی، سید عباس شرکتهای فرامیلی ، ابزار مدیریت جهانی (1) [دوره 26، شماره 0، 1373]
 • کاظمی، عالیه طراحی مدل آرمانی برنامه‌ریزی تولید برای شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی یزد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • کاظمی، عالیه ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت ارزیابی پالایشگاه‌های نفت کشور [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • کاظمی، محمد حسین پور رشته های مدیریت و حسابداری در آینه آزمون: تحقیقی پیرامون رتبه دانشگاهها در کنکور سراسری کارشناسی ارشد [دوره 16، شماره 0، 1371]
 • کاظمی، مهندس سید عباس شرکتهای فراملیتی ، ابزارمدیریت جهانی ( 2) [27و28، شماره 0، 1373]
 • کتابی، سعیده ارزیابی عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • کرمی، مسعود نقدی بر فلسفه های بازاریابی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • کریمی، دکتر داود بهینه سازی تواتر بازرسی نگهداری ماشین آلات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی [دوره 52، شماره 0، 1380]
 • کریمی، دکتر عباسعلی حاج نوآوری و تأثیر آن بر بهره وری [دوره 25، شماره 0، 1373]
 • کریمیان، دکتر محمدوزین ارزیابی ساختار قانونی سازمان دادگستری ج . ا. ا. در بخش دادگاه های عمومی – حقوقی - جزایی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • کریمیان، محمد وزین بررسی فقهی و حقوقی مبنای رابطه کارگروکارفرما در ایران [9-10، شماره 0، 1369]
 • کرمانشاه، علی انتخاب رویکرد مهندسی مجدد در تحول سازمان از بهبود مستمر تا بازسازی محدوده کسب و کار [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • کشتکاران، دکتر علی بررسی ارتباط بین تنیدگی با تحلیل رفتگی در میان پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز [35 و 36، شماره 0، 1375]
 • کشتکاران، علی تحلیل رفتگی و روش اندازه گیری آن [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • کیماسی، مسعود وفاداری خدمت : اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • کمالی، دکتر سید محمد میر فشار روانی در سازمان و مدیریت [39و40، شماره 0، 1376]
 • کمالی، سید محمد میر سازمان غیر رسمی.علل پیدایش وراههای بهره گیری از آن [دوره 13، شماره 0، 1370]
 • کمائی، جمشید قدرت و رهبری در سازمان [دوره 14، شماره 0، 1370]
 • کوزان، م.کمیل تاثیرات فرهنگ بر شیوه اداره تعارضهای درون پرسنلی [دوره 18، شماره 0، 1371]

گ

 • گوپال، ر. چرخش شرکتهای بیمار : تجربه هند [دوره 18، شماره 0، 1371]

ل

م

 • مارتینت، آلن شارل . دسته بندی تصمیمات در مدیریت استراتژیک [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • مازار، محمد عرب چرخش شرکتهای بیمار : تجربه هند [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • ماکویی، احمد عارضه‌یابی سیستم لجستیک با استفاده از روش «تعیین ارزش مشتری»، (مطالعه موردی شرکت خودرو ساز) [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • ماکوئی، احمد مدل‌سازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظور دستیابی به استراتژی رهبری هزینه [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • مالکی، محمد مهدی طرحی مدل ریاضی برای سنجش بخش آموزش (بمنظور بهینه سازی در تجهیزات هنرستانهای فنی تهران) [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • مانیان، امیر کیش بعنوان بندر آزاد تجاری! [دوره 4، شماره 0، 1368]
 • مانیان، امیر مدل تعیین کننده پیش نیازهای فناوری اطلاعات برای اجرای کارت امتیازی متوازن [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • مانیان، امیر استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • مانیان، امیر منطقه و بندر ازاد تجاری و نقش آن در توسعه ایران2 [دوره 2، شماره 0، 1367]
 • مانیان، امیر منطقه و بندر آزاد تجاری و نقش آن در توسعه صادرات ایران [دوره 1، شماره 0، 1367]
 • مانیان، دکتر امیر بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی و ب بعنوان ابزاری در واحد بازاریابی شرکت های تجاری ایران [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • مانیان، دکتر امیر نقش سیستم های اطلاعاتی در صنایع کوچک [دوره 53، شماره 0، 1380]
 • میاندوآب، رمضان ستاری معرفی پایان نامه : « نقش راه آهن در توسعه بازرگانی جمهوری اسلامی ایران » [دوره 21، شماره 0، 1372]
 • ماوی، زهرا کیانی وزن دهی و رتبه بندی شاخص‌های موثر بر کیفیت لاستیک خودرو با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: شرکت کویر تایر [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • متقی، محمد حسین بررسی رابطه صفات شخصیتی و انگیزشی مدیران با ارزیابی آنان از میزان موفقیت‌شان در سازمان‌های دولتی شهر کرمان [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • متین، حسن زارعی برنامه ریزی استراتژیک برای منابع استراتژیک ( نیروی انسانی ) [دوره 17، شماره 0، 1371]
 • متین، حسن زارعی فرهنگ و عملکرد سازمان [دوره 23، شماره 0، 1372]
 • متین، حسن زارعی خلاقیت و نوآوری [دوره 24، شماره 0، 1373]
 • متین، دکتر حسن زارعی روش های تغییر فرهنگ سازمانی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • متوسلی، دکترمحمود بررسی دیدگاه داگلاسنورث – برنده جایزه نوبل 1993 در خصوص تحلیل تاریخی از فرایند توسعه اقتصادی [دوره 23، شماره 0، 1372]
 • متوسلی، دکتر محمود فضای اقتصادی کار آفرینی و نقش مدیران در توسعه اقتصادی [35 و 36، شماره 0، 1375]
 • مجتهد، دکتر داود مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • مجتهد، دکتر داود توسعه منابع انسانی در بخش تعاوین ایران و ضرورت ایجاد تحول آن [دوره 56، شماره 0، 1381]
 • مجتهد، دکتر داود بررسی علل بروز اختلاف و مدیریت تعارض در شرکت های تعاونی [دوره 57، شماره 0، 1381]
 • محسنی، منوچهر طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • محقر، دکتر علی ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • محقر، دکتر علی توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • محقر، علی ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری در بانک سپه [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • محقر، علی به‌کارگیری مدل ریاضی مناسب به‌منظور تخصیص اعتبارات عمرانی استانی فصول بودجه به شهرستان‌های استان خراسان [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • محمد، سید خاک ره آل مدیریت تطبیقی- مورد ژاپن [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • محمدی، حمید گل بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی و ب بعنوان ابزاری در واحد بازاریابی شرکت های تجاری ایران [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • محمدی، مهدی شیر توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • محمدیان، ایوب مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • محمدزاده، جواد مدل بهینه حمل و نقل فرآورده های سوختی(بنزین) از پالایشگاه ها و مبادی ورودی کشور به انبارهای شرکت نفت [دوره 44، شماره 0، 1378]
 • محمدزاده، دکتر عباس مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است [دوره 49، شماره 0، 1379]
 • محمدزاده، دکتر عباس مدل های اقتضایی سازمان برای توسعه [دوره 17، شماره 0، 1371]
 • محمودی، جعفر مدل فرایند – رفتار گرای نوین برای طراحی سیستم های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • محمودی، جعفر چیستی مدیریت اسلامی در بوته نقد [دوره 51، شماره 0، 1379]
 • محمودی، دکتر وحید رویکرد هشت گانه به مدیریت فرآیند [دوره 59، شماره 0، 1381]
 • مختاری، پگاه تعیین وضعیت رقابتی صنعت ÷رورش میگوی ایران در بازارهای بین المللی بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • مدرس، دکتر محمد کاربردی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط و الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی توسعه ظرفیت و جایگزینی ماشین آلات [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • مدرس، محمد مدیریت بازده در ساخت و تولید: مدل مفهومی وگزاره های تحقیق ( مقاله انگلیسی) [دوره 18، شماره 3، 1384]
 • مدهوشی، دکتر مهرداد اهرم های موفقیت باز مهندسی فرایندها با تاکید بر فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • میری، عبدالرضا معرفی پایان نامه : بررسی تاثیر عوامل محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی صنایع کوچک ایران [33 و 34، شماره 0، 1375]
 • میری، مصطفی علی کارآفرینی اجتماعی: مروری بر زمینه های سیاسی واجتماعی [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • مرادی، محمد بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین [دوره 18، شماره 3، 1384]
 • مرتضوی، سعید مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل اوراق بهادار صنعتی [دوره 8، شماره 0، 1369]
 • میرکمالی، دکتر سید محمد مدیریت تعارض [دوره 19، شماره 0، 1371]
 • مزروعی، حسین مدل پنجره نگاه [دوره 18، شماره 3، 1384]
 • مسرور، دکتر غلامعلی شناخت بنک توسعه اسلامی تایخچه و اهداف آن [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • مشایخی، دکتر علی نقی استراتژی مالی برای توسعه منابع آب کشور [دوره 19، شماره 0، 1371]
 • مشایخی، دکتر علینقلی نقش مدیریت در انتقال تکنولوژی [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • مشایخی، علینقی مفهوم و روش‌های اندازه‌گیری همردیفی در مطالعات اقتضائی مدیریت [دوره 19، شماره 2، 1385]
 • مشبکی، اصغر نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی) [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • مشبکی، دکتر اصغر نگرش مدیران و نظریه اسناد [دوره 25، شماره 0، 1373]
 • مشبکی، دکتر اصغر شرکتهای فرامیلی ، ابزار مدیریت جهانی (1) [دوره 26، شماره 0، 1373]
 • مشبکی، دکتر اصغر شرکتهای فراملیتی ، ابزارمدیریت جهانی ( 2) [27و28، شماره 0، 1373]
 • مشبکی، دکتر اصغر فراگرد تصمیم گیری و مدیریت بحران [دوره 19، شماره 0، 1371]
 • مشیری، دکتر اسماعیل مدل تعدیل شده AHP برای نظر سنجی و تصمیم گیری های گروهی [دوره 52، شماره 0، 1380]
 • مصلحی، عادل مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • معماریانی، دکتر عزیزا... روش های برنامه ریزی آرمانی فازی [دوره 46، شماره 0، 1378]
 • معماریانی، دکتر عزیزا... مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی [دوره 49، شماره 0، 1379]
 • معماریانی، دکتر عزیزا... AHP تکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی [27و28، شماره 0، 1373]
 • معین، عبدالرضا مورد کاوی شماره (14) محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [دوره 26، شماره 0، 1373]
 • مفتخر، علی نقد و بررسی کتاب در جستجوی کمال [دوره 11، شماره 0، 1369]
 • مقبل، دکتر عباس خودکار کردن عملیات و سودآوری (2) [دوره 12، شماره 0، 1370]
 • مقبل، دکتر عباس هدفها ، فواید و مشکلات خصوصی سازی صنایع دولتی [دوره 21، شماره 0، 1372]
 • مقبل، دکتر عباس خودکار کردن عملیات و سودآوری (1) [دوره 11، شماره 0، 1369]
 • مقبل، دکتر عباس نگرش حضرت امام خمینی ( ره ) در مورد نظام آموزش و پرورش ، دانشگاه و حوزه [31و32، شماره 0، 1374]
 • مقبل، عباس خود کار کردن عملیات و سود اوری3 [دوره 13، شماره 0، 1370]
 • مقدس، امین کامیاب طراحی مدل آرمانی برنامه‌ریزی تولید برای شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی یزد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • مقدس، امین کامیاب ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت ارزیابی پالایشگاه‌های نفت کشور [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • مقدسی، مهندس شهرام آموزش از راه دور ، رهیافتی بدیل در نظام آموزش کارکنان [39و40، شماره 0، 1376]
 • مقدم، آرش رسته مطالعه ویژگی های سازمان یادگیرنده در یک سازمان یاددهنده [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • مقدم، علیرضا نقش مدل‌های ذهنی در فرایند تغییر سازمانی (مطالعه موردی یکی از شرکت های تولید کننده کاغذ تیشو ) [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • مقیمی، دکتر سیدمحمد ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • مقیمی، دکتر سید محمد وفاداری خدمت : اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • مقیمی، سید محمد مدیریت دولتی و سازمان های محلی با نگاهی به ایران [دوره 55، شماره 0، 1380]
 • مقیمی، سید محمد بررسی مهارت‌های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs) [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • ممان، محمود صالحی شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • مینتزبرگ، هنری جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (3) [دوره 20، شماره 0، 1372]
 • مینتزبرگ، هنری جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است (1) [دوره 18، شماره 0، 1371]
 • منتظر، غلامعلی بررسی نقش قابلیت یادگیری بازار در خلق محصولات نوآورانه [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • منطقی، منوچهر ارزیابی اعتماد بین شرکا در مشارکت‌های راهبردی مورد کاوی: صنعت خودروایران [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • منهاج، دکتر محمد باقر مبانی استدلالات فازی [دوره 51، شماره 0، 1379]
 • منوریان، دکتر عباس جو سازمانی و تأثیر آن بر میزان موفقیت یا عدم موفقیت اصلاح اداری [دوره 43، شماره 0، 1377]
 • منوریان، عباس ایجاد انگیزش در کارگران نیجریه بررسی دو سازمان دولتی [دوره 14، شماره 0، 1370]
 • منوریان، عباس اصلاح اداری در کشورهای در حال توسعه : دیدگاهی تطبیقی (1) [6و7، شماره 0، 1368]
 • مهدوی، دکتر عبدالمحمد مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • مهدوی، دکتر عبدالمحمد بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • مهدوی، عبدالمحمد پیشنهاد یک مدل ارزیابی کیفیت خدمات سامانه های اطلاعاتی [دوره 59، شماره 0، 1381]
 • مهدوی، عبدالمحمد بررسی موانع و ارایه راه‌کارهای توسعه روابط متقابل صنعت ودانشگاه در ایران [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • مهرگان، دکتر محمدرضا ارایه چارچوب مفهومی برای توصیف وظایف مدیران فناوری اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • مهرگان، دکتر محمدرضا رفتار ریاضی انگیزش – کیفیت [دوره 49، شماره 0، 1379]
 • مهرگان، دکتر محمد رضا طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مهرگان، دکتر محمد رضا ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • مهرگان، دکتر محمد رضا استفاده از مدل کانو در تعیین امتیاز کیفیت شرکت های صنعتی [دوره 56، شماره 0، 1381]
 • مهرگان، دکتر محمد رضا به کارگیری تکنیک دلتا با رویکرد فازی جهت شناسایی موقعیت راهبردی بنگاه ها: مطالعه موردی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی [دوره 57، شماره 0، 1381]
 • مهرگان، محمدرضا طراحی الگوی مفهومی تعاملات سازمان – محیط بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • مهرگان، محمدرضا ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت ارزیابی پالایشگاه‌های نفت کشور [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • مهرگان، محمد رضا کنترل کیفیت جامع [دوره 4، شماره 0، 1368]
 • مهرگان، محمد رضا طراحی مدل آرمانی برنامه‌ریزی تولید برای شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی یزد [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • موحدی، مسعود بررسی تطبیقی نقش مدیران عالی در پیاده سازی و به کارگیری سیستم های اطلاعاتی – با تأکید بر DSS – در سیستم های دولتی ایران و خارج از کشور [دوره 43، شماره 0، 1377]
 • موسی‌خانی، محمد استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • موسوی، فریال معرفی کتاب : فروشنده یک دقیقه ای [دوره 17، شماره 0، 1371]
 • موغلی، دکتر علیرضا طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمان های اداری ایران [دوره 16، شماره 2، 1382]
 • مومنی، دکتر منصور بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری از طریق مدل برنامه ریزی خطی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • مومنی، دکتر منصور ارائه مدلی برای دستیابی به بهترین مسیر در شبکه بر اساس معیارهای چندگانه [دوره 56، شماره 0، 1381]
 • مومنی، منصور ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری در بانک سپه [دوره 19، شماره 4، 1385]

ن

 • نیا، دکتر سید محمد مهدوی بازاریابی برای افزایش صادرات فولاد ایران [دوره 50، شماره 0، 1379]
 • نیا، سید محمد مهدی مهدوی تاریخ عقاید بازاریابی [دوره 25، شماره 0، 1373]
 • نیا، سید محمد مهدوی لزوم سهمیه بندی کالاهای مصرفی [دوره 8، شماره 0، 1369]
 • نیا، شهرام گیلانی تاثیر تفکر ناب در بهبود مهندسی مجدد فرآیندها [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • ناصحی‏فر، وحید مطالعه تطبیقی اجزای تدوین بیانیه ماموریت شرکت‏های فناوری اطلاعات داخلی و خارجی [دوره 21، شماره 3، 1387]
 • ناصرزاده، سیّد محمد رضا داده کاوی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری‌ها [دوره 21، شماره 2، 1387]
 • ناظم، دکتر فتاح راهبرد بهره وری در سازمان های اموزشی و صنعتی بر پایه فضای سازمانی [دوره 59، شماره 0، 1381]
 • ناظمی، جمشید مدیریت بازده در ساخت و تولید: مدل مفهومی وگزاره های تحقیق ( مقاله انگلیسی) [دوره 18، شماره 3، 1384]
 • نامور، حسن معرفی پایان نامه : برررسی موضوع تمرکز و عدم تمرکز در ساخت و تهیه کالاهای صنعت آب و برق کشور با هدف تدوین روش بهینه [دوره 25، شماره 0، 1373]
 • نائبی، محمد امین ارائه یک متدولوژی فازی جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در فرایند برون سپاری [دوره 20، شماره 3، 1386]
 • نائلی، دکتر محمد علی بهره گیری از حلقه ای کیفیت در مدیریت سازمان [دوره 21، شماره 0، 1372]
 • نائینی، سید غلام رضا جلالی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان در سیستم‌های سری با انتخاب‌های چندگانه و محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم مورچگان [دوره 20، شماره 2، 1386]
 • نجانی، دکتر حسن میرزایی اهر طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • نرگسیان، عباس اعتیاد به کار :چالش جدید مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • نزهت، ابراهیم اولویت ها و حساسیت ها در مدیریت امام علی (ع) [دوره 53، شماره 0، 1380]
 • نژاد، احمد جعفر توسعه استراتژی مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی [دوره 19، شماره 3، 1385]
 • نژاد، احمد جعفر نظریهای روابط صنعتی [9-10، شماره 0، 1369]
 • نژاد، احمد جعفر تئوری صف [دوره 13، شماره 0، 1370]
 • نژاد، احمد جعفر ارایه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با تاکید بر یک پارچگی [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • نژاد، احمد جعفر تعیین الگوی ارتباط میان اولویت رقابیتی کیفیت و تصمیمات استراتژیک و فعالیت های بهینه در قطعه سازان موفق صنعت [دوره 18، شماره 2، 1384]
 • نژاد، احمد جعفر مدیریت نوآوری محصول [6و7، شماره 0، 1368]
 • نژاد، احمد جعفر بررسی موانع و ارایه راه‌کارهای توسعه روابط متقابل صنعت ودانشگاه در ایران [دوره 18، شماره 1، 1384]
 • نژاد، احمد جعفر استراتژی عملیات در محیط زنجیرة تأمین [دوره 18، شماره 3، 1384]
 • نژاد، دکتر احمد جعفر پیشنهاد یک مدل ارزیابی کیفیت خدمات سامانه های اطلاعاتی [دوره 59، شماره 0، 1381]
 • نژاد، کورش اسماعیل تعیین هویت سیستمی تغییرات قیمت نفت در سازمان اوپک با استفاده از تبدیل فوریه و توابع چگالی طیفی در تحلیل سری های زمانی [41و42، شماره 0، 1377]
 • نساجی، مهندس مهدی مبانی استدلالات فازی [دوره 51، شماره 0، 1379]
 • نسب، دکتر منیژه حقیقی چالش ها و تنگناهای صادرات صنعتی در قیمت گذاری:تصویری از شرکت های صادراتی کاشی و سرامیک ایران [دوره 45، شماره 0، 1378]
 • نصیری، علی رضا ساختار سازمانی مناسب برای دانشگاه های مجازی [دوره 16، شماره 1، 1382]
 • نصرتیان، نسیم اکرام سنجش کیفیت خدمات داخلی و سطح بازاریابی درونی شرکت گاز تهران بزرگ و ارتباط اقدامات بازاریابی درونی آن با کیفیت خدمات خارجی [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • نفس، فرهاد متین ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری در بانک سپه [دوره 19، شماره 4، 1385]
 • نلسون، دکتر آر. ا . معرفی کتاب: رقابت – وانمودی پویا از مدیریت بازار [دوره 21، شماره 0، 1372]
 • نمازی، دکتر محمد نگاهی به سیستم سنجش مسئولیت حسابداری از دید علوم رفتاری [دوره 11، شماره 0، 1369]
 • نوری، ایرج ارزیابی کیفیت آموزش با تکنیک MCDM فازی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • نوری، دکتر ایرج انتخاب مدیر عالی با به کارگیری فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • نوری، دکتر سید سپهر قاضی تحلیل حساسیت مسائل تصمیم گیری چند شاخصه نسبت به نوع تکنیک مورد استفاده مطالعه ای موردی [دوره 56، شماره 0، 1381]
 • نوری، روح الله معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • نوری، نورالدین بررسی سیاست‌های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • نوروش، ایرج توصیه های لازم به مدیران در مورد خرید سیستم های کامپیوتری [دوره 14، شماره 0، 1370]
 • نوروش، ایرج نقش اهرمی اوراق قرضه در تامین مالی و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 0، 1367]
 • نوروش، ایرج هنر انتخاب در حسابداری ترکیبی [دوره 2، شماره 0، 1367]
 • نوروش، دکتر ایرج عدم تمرکز در سیستم های مدیریتی [41و42، شماره 0، 1377]

و

 • واحدی، سید صالح نگرش جامع بر نقشهای امروزی مدیران منابع انسانی در صنعت [دوره 22، شماره 0، 1372]
 • وارث، سیدحامد نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی [دوره 55، شماره 0، 1380]
 • وارث، سید حامد سیمای سازمان از نگاه مورگان [دوره 52، شماره 0، 1380]
 • وارث، سید حامد تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی [دوره 54، شماره 0، 1380]
 • ولی، دکتر منصور شاه بررسی کارکردهای مهارت های ارتباطی حل اختلاف در تحقق وظایف و بهبود روابط انسانی در سازمان، به کمک آموزش کارگاهی [دوره 50، شماره 0، 1379]
 • ویلسون، لاری معرفی کتاب : فروشنده یک دقیقه ای [دوره 17، شماره 0، 1371]
 • وند، اسفندیار فرج معرفی پایان نامه : « مدیریابی و بهبود شیوه گزینش داوطلبان ورود به دوره های مدیریت » [دوره 26، شماره 0، 1373]
 • وند، علی محمد احمد متدولوژی ادگیری در تدوین استراتژی [41و42، شماره 0، 1377]
 • ونوس، دکتر داور شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ونوس، دکتر داور « بررسی علل عمده گرایش مصرف کنندگان ایرانی به محصولات خارجی » [31و32، شماره 0، 1374]
 • ونوس، دکتر داور معرفی کتاب : زبان تخصصی مدیریت (4) [دوره 26، شماره 0، 1373]

ه

ی

 • یاکیده، کیخسرو اثرات متعارض شاخص‌های فنی محصول بر خواسته‌های مشتری (کاربرد MODM در QFD) [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • یزدی، محمد عرب مازاد افزایش مشارکت هیأت مدیره در تدوین استراتژی شرکت [دوره 21، شماره 0، 1372]
 • یزدی، محمد مدرس رویکرد مصداقی سنجش عملکرد زنجیره عرضه همراه با مطالعه موردی در صنعت خودرو [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • یزدی، محمد مدرس طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول [دوره 19، شماره 1، 1385]
 • یزدانی، بدرالدین اوراعی انگیزه توفیق طلبی ، عامل خود کنترلی و کارآفرینی [دوره 26، شماره 0، 1373]
 • یزدانی، بدرالدین اورعی بررسی مقایسه ای انگیزش در فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی [دوره 23، شماره 0، 1372]
 • یزدانی، حمید رضا سنجش کیفیت خدمات داخلی و سطح بازاریابی درونی شرکت گاز تهران بزرگ و ارتباط اقدامات بازاریابی درونی آن با کیفیت خدمات خارجی [دوره 21، شماره 4، 1387]
 • یزدانی، شمسی بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان) [دوره 18، شماره 3، 1384]
 • یزدانشناس، نیما ارایه چارچوبی برای مکان‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی همراه با مطالعه موردی [دوره 20، شماره 3، 1386]